İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ KURULUM VE DENETİMİ

Sosyal Güvenlik ve İş Kanunları kapsamında bordro işlemleri ile birlikte, özlük dosyalarının tutulması, kontrol, eğitim, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermekteyiz.

Çalışanların işe alınması ve işten çıkarılmasıyla ile ilgili SGK  bildirimlerinin yapılması,

Şirket‘in aylık SGK  e-bildirgelerinin hazırlanması,

Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun hazırlanması, ihtiyaç duyulması halinde PDKS ile entegrasyonunun sağlanması,

Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile kesinti ve net ödemeyi gösteren listelerin hazırlanması,

Ödeme listelerinin elektronik ortamda  hazırlanması,

Kıdem tazminatı, fesih ve emeklilik ile ilgili hakların hesaplanması,

Personelle ilgili özlük dosyaların hazırlanması ve muhafazası.

DENETİMİN SAĞLAYACAĞI DÜZENLEMELER

Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması,

Mizan, Bilanço ve Gelir Tablolarının aylık ve yıllık dönemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması,

Tek Düzen Hesap Planı kapsamında yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması, üç’er aylık dönemler itibarı ile yıl sonu bilanço, gelir tablosu gibi mali raporların ilgili makamlara verilmek üzere hazırlanması,

Mükellefiyet kapsamındaki beyannamelerin hazırlanması, ilgili makamlara sunulması,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına / Türkiye Muhasebe Standartlarına (UFRS – TMS) Göre Finansal Tabloların Derlenmesi.